Site icon Dawoodi Bohra Tadreeb

Dua Innallah

Dua Innallah

Dua Innallah

Recommended Dua’s:

Ya Man Tohallo Dua | YA MAN TOHALLO | يا من تحل – دعاء

Awliyah Ullah na Dushmano per Baddua

Waledin, Aqraba, Moallemin ane Mumineen na Haq ma Dua

Fateha Mazunin wa Mukaserin wa Hudood Kiram

Dawoodi Bohra Marsiya Ruzhul Husaine Huznun

Exit mobile version