Site icon Dawoodi Bohra Tadreeb

Fajr Na Qunoot ni Dua

Fajr Na Qunoot ni Dua

Fajr Na Qunoot ni Dua

Fajr Na Qunoot ni Dua

Recommended dua:

Dawoodi Bohra Marsiya Ruzhul Husaine Huznun

Fateha Mazunin wa Mukaserin wa Hudood Kiram

Waledin, Aqraba, Moallemin ane Mumineen na Haq ma Dua

Ya Man Tohallo Dua | YA MAN TOHALLO | يا من تحل – دعاء

 

Exit mobile version